Avslag på klage om UU, Krikkert?

Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid. Vi har en trygdeveileder.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

Jeg har fått avslag på klage om ung ufør igjen. For å gjøre dette så kort som mulig, kan jeg si at det hele nå henger på "alvorlighetskravet", og hvorvidt det er oppfylt. Begrepet alvorlighet er virkelig en hodepine fordi det er så subjektivt, men jeg har lest gjennom forarbeider for lovendringen og jeg kan ikke skjønne hvordan dette henger sammen;

Jeg siterer fra vedtak:

I sakens medisinske dokumenter er dine sykdomsplager som følge av ME beskrevet som
milde til moderate sett i forhold til Helsedirektoratets veileder. Heller ikke samlet sett kan vi
se at dine helseplager har medført en alvorlig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år. Selv om
plagene har utviklet seg tidlig i tyveårene og medført en varig nedsatt inntektsevne med minst
halvparten før fylte 26 år
, synes du å ha fungert bedre enn det som er tilfelle ved en alvorlig
funksjonsnedsettende sykdomssituasjon.

I denne sammenheng viser vi til ovennevnte
lagmannsrettsdommer og at det beskrevne funksjonsnivået, særlig i LB-2015-073724,
fremstår som sammenlignbart med foreliggende sak.
Etter klageinstansens vurdering tilsier det samlede medisinske og øvrige opplysningsbilde i
ditt tilfelle at det ikke har vært tale om så betydelig funksjonsbegrensende sykdom at
alvorlighetskravet i ung ufør-bestemmelsen er oppfylt. Hverken de medisinske vurderingene i
saken eller øvrige opplysninger beskriver en så omfattende funksjonssvikt før 26 år at
sykdomsplagene kan sidestilles med de tilstander som er ment å omfattes av ung
ufør-bestemmelsen.

----

Jeg har ikke tilgang til dommen, men av de jeg har lest, og av forarbeidende, synes det rimelig selvmotstridende at de innrømmer at jeg har hatt en "varig nedsatt innteksevne før jeg fylte 26 år", så oppfyller jeg ikke kravet til "alvorlighet". Hvordan kan dette henge sammen?

For å utdype litt kort om avslaget, så er argumentene for at jeg har fungert "godt" blant annet at jeg har klart å fullføre en bachelor, selv om det var på dobbelt av normert tid (startet på master men måtte droppe ut), og det i praksis bare var godvilje og oppmøte på eksamen, samt at jeg alltid har vært veldig skoleflink, og at jeg ble med noen venner på en ferie i 2012, i et fortvilt forsøk på å ikke miste absolutt alt jeg hadde av sosial omgang, hvor jeg har uttalt at det "gikk bra" (forenklet) til en behandler.

"Vi påpeker likevel at gjennomføring av studier kan si noe om din
funksjonsevne og det at du har klart dette, til tross for at dette er gjort utover normert
studietid, er et moment i saken."

Det var visst ikke så lurt å bite tennene sammen, viser det seg i etterkant, men alt håp var ikke ute på det tidspunktet. Det at jeg brukte 3 år på 80 studiepoeng eller noe, er visst ikke såååå viktig.

Jeg aner rett og slett ikke hvordan jeg skal få dem til å akseptere at det dreier seg om "alvorlig" sykdom, og spesielt ikke når de skriver rett ut at de mener at inntektsevnen var redusert med minst 50%. Hva i alle dager er da "alvorlig", i saker som dette?

Hjelp!

Jeg har lest litt forarbeider og tidligere dommer, selv om jeg ikke har tilgang til alt de refererer til, men jeg blir virkelig ikke klok på det. I alle andre sammenhenger virker det som om "alvorlig" i praksis betyr "nedsatt med 50% eller mer", eventuelt at man kan få godkjent "alvorlig" om det foreligger andre gode grunner, til tross for at ikke 50%-kravet er godkjent...

:cry:

ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

Jeg kan legge til at jeg hadde innvilget AAP med Ung Ufør-tillegg tidligere, slik at de tidligere også har sagt at jeg oppfyller særreglene for "Ung Ufør", men her skriver de at det skal gjøres en ny vurdering når man søker om ny stønad. Det at de uten videre kan gjøre om et vedtak uten å begrunne hvorfor, til min ugunst, er noe som er noe snodig, men greit nok...

"Vi ser at du i sak om arbeidsavklaringspenger ble tilstått ung ufør-tillegg. Ved innvilgelse av
uføretrygd skal det imidlertid foretas en selvstendig vurdering av om vilkårene for ung ufør
beregning er oppfylt, og vi er ikke bundet av tidligere vurderinger mht. tidligere ytelser.
Klageinstansen påpeker imidlertid at dette er et moment i saken og således en del av den
samlede skjønnsmessige helhetsvurderingen som skal foretas i hver enkelt sak."

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by krikkert »

Her er det veldig vanskelig å skrive noe nyttig for deg. Det de sier er i bunn og grunn at "din evne til å fungere i arbeidslivet og dagliglivet var ikke tilstrekkelig dårlig før du fylte 26".

Hvis du har klart å fullføre en utdanning, selv med vesentlig tilrettelegging, er det et argument for at evnene dine ikke er dårlige nok. For å argumentere mot dette må man synliggjøre hvilken innsats fra deg som lå i de studiene.

I slike saker trenger du noen som kan se på saksdokumentene dine. Jeg vil derfor anbefale at du søker opp en advokat eller rettshjelper. Personer med minstesats uføretrygd kvalifiserer som regel for fri rettshjelp dersom de er enslige (dersom de er samboere/ektefeller ses det på familiens inntekt som helhet).
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

Takk for svar, Krikkert!

Problemet slik det er nå, er at jeg rett og slett ikke aner hvordan jeg skal gå frem for å synliggjøre/dokumentere f.eks. at innsatsen min var så god som jeg klarte, men at jeg likevel mer eller mindre slapp unna alt av obligatoriske ting fordi jeg hadde en forståelsesfull studieveileder som hjalp meg med å trekke litt i tråder slik at jeg fikk ta eksamen. Jeg har alltid vært skoleflink, så å bestå en eksamen for min del er virkelig ikke mye arbeid i forhold til hvor mye som vanligvis legges ned, og mye av det jeg hadde på bachelor var i praksis repetisjon av fag jeg tidligere hadde hatt da jeg startet på master.

En annen ting, er at jeg forstår mindre og mindre av hva de legger i dette "alvorlighetskravet", som blir mer og mer diffust for meg. I starten tenkte jeg at "alvorlig" måtte være noe som direkte førte til at man får en "ervervsevne" som er nedsatt med minst halvparten. Hele poenget med "ung ufør" er vel at det skal kompensere for manglende/mistet evne til å få en normal inntekt? Finnes det noen litt mindre diffuse og vage definisjoner av "alvorlig"?

Jeg har som sagt skummet gjennom forarbeidene for loven, men uten å være jurist, er det litt vanskelig, selv om det er mye klarere hva intensjon og slikt er der, enn i den ferdige lovteksten.

Litt oppsummert og kort kan jeg spørre; hva må til for å oppfylle "alvorlighetskravet"?

ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

Jeg kan jo ta lovteksten her... det er mulig at det er flere enn meg som havner i denne situasjonen etter hvert :)
Alvorlig og varig sykdom

Bestemmelsen skal sikre inntekt for unge uføre som på grunn av alvorlig og varig sykdom har hatt liten eller ingen mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid. Det er ikke krav til 100 prosent uføregrad for å omfattes av bestemmelsen.

Det er krav om at sykdommen er både alvorlig og varig. En kortere periode med en alvorlig sykdom vil ikke omfattes av bestemmelsen. Ved vurderingen av sykdommens varighet gjelder vilkåret i § 12-6 første ledd, se rundskrivet til den bestemmelsen.

Alvorlig sykdom innebærer at sykdommen er klart dokumentert og begrunner et funksjonstap som forklarer varig reduksjon av inntektsevnen. Det er ikke diagnosen, men alvorlighetsgraden av sykdommen og dens følgetilstander som er avgjørende. Påvirkning på funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen må vurderes som alvorlig.

Nedenfor er det gitt eksempler på sykdommer som kan omfattes av bestemmelsen. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Har medlemmet flere sykdommer kan disse til sammen medføre en alvorlig og varig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år. Det kan da innvilges rettighet som ung ufør.

Eksempler på sykdomstilstander som kan anses som alvorlige (listen er ikke uttømmende):
Det er jo ikke så lett å få noe ut av dette, som ikke er høyst subjektivt, men jeg kan jo ta noen kommentarer her...

1) Bestemmelsen skal sikre inntekt for unge uføre som på grunn av alvorlig og varig sykdom har hatt liten eller ingen mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid.

For meg ser dette ut som "intensjonen" med loven og at intensjonen er at unge uføre som ikke har hatt mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid, skal sikres en minste inntekt som er høyere enn for de som blir uføre senere. Her kan jeg ikke se annet enn at jeg oppfyller kravet. Jeg har ikke hatt noe inntektsgivende arbeid, og ved arbeidsevnevurdering har de kommet frem til 0% restarbeidsevne.

2) Alvorlig sykdom innebærer at sykdommen er klart dokumentert og begrunner et funksjonstap som forklarer varig reduksjon av inntektsevnen

Det at sykdommen er klart dokumentert og at det er et funksjonstap som forklarer varig reduksjon av arbeidsevnen, ser det ut til at de aksepterer. De aksepterer også, så vidt jeg kan se, at det er "varig".

Og så har vi

3) "også"

Ut fra ordlyden til hele denne setningen, høres det ut som om at man OGSÅ kan få tilleggsytelsen hvis sykdommen i utgangspunktet ikke anses som alvorlig nok, men at den påvirker dagliglivet negativt i stor nok grad. Ut fra argumentasjonen til juristene hos NAV, virker de som om de tolker det som om at en viss normal funksjonsevne i dagliglivet er noe som kan utelukke UU. Eksempelvis har de tilgang på en del dokumentasjon fra behandler der jeg forteller om episoder der jeg har presset meg til å gjøre ting for å ikke ramle helt utenfor på alle måter, f.eks. i sosial sammenheng, som de bruker som argument for at jeg ikke har vært rammet av "alvorlig" ME, som de sier er å tilbringe dagene i et mørkt rom ut fra veilederen om ME:
Ved alvorlig grad er man sengeliggende det meste av dagen, dvs. at de fleste bytter mellom seng og
sofa og bare er i stand til å utføre lette aktiviteter som tannpuss og inntak av mat. Mange har alvorlige
kognitive problemer, og de er ofte avhengig av rullestol.
I og med at jeg ikke sitter i rullestol og at jeg har vært utenfor huset noen ganger de siste årene, så anser de graden som "mild til moderat", som ikke kvalifiserer til deres "alvorlig" i "alvorlighetskriteriet".

Det jeg reagerer på her, er at i lovteksten så dreier stort sett alt seg om at bestemmelsen skal sikre unge uføre en minsteytelse på grunn av manglende mulighet til å delta i arbeidslivet. Det at de legger til at det også kan være alvorlig dersom det påvirker dagliglivet i tilstrekkelig grad, virker som ... rett og slett "også", altså at det kan være enten eller, men at hovedkravet skal være at man ikke har hatt mulighet til å fungere i inntektsgivende arbeid.

Kan du si noe fornuftig om "alvorlighetskravet"? Har jeg tolket noe helt på jordet?

badeand
Fast plass
Fast plass
Posts: 852
Joined: Mon Jan 02, 2012 16:25

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by badeand »

ninecats wrote:I starten tenkte jeg at "alvorlig" måtte være noe som direkte førte til at man får en "ervervsevne" som er nedsatt med minst halvparten.
Nei, det er jo grensen for vanlig ufør.
som de bruker som argument for at jeg ikke har vært rammet av "alvorlig" ME, som de sier er å tilbringe dagene i et mørkt rom ut fra veilederen om ME:
Mild-moderalt-alvolig-svært alvorlig ME angir grad av ME, ikke grad av funksjon generelt. Her forveksler NAV bruken av ordet "alvorlig" i forhold til ME-diagnosen med bruken av alvorlig i lovverket. Du må få presisert at dette ikke er korrekt. ME i seg selv er så alvorlig at selv mild ME gir et alvorlig funksjonstap.
Om meg: syk, ikke ME-diagnose.
Mye friskere nå enn da jeg registrerte meg. :)

ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

Men hva i alle dager er det som menes med "alvorlig", sånn mest mulig konkret?
Det fremgår av veilederen at ved mild grad er aktivitetsnivået redusert med minst 50 %
sammenlignet med før sykdomsdebut. Det vil si at man for eksempel kan utføre lett
husarbeid, enkelte er i stand til å jobbe, men dette går på bekostning av fritidsaktiviteter og
sosialt samvær. Man trenger hviledager og helger for å hente seg inn igjen. Moderat grad
beskrives som at man for det meste er bundet til huset. All aktivitet er sterkt redusert og man
trenger ofte å sove noen timer på dagen. Ved alvorlig grad er man sengeliggende det meste av
dagen, og er bare i stand til å utføre lette aktiviteter som tannpuss og inntak av mat. Mange
har kognitive problemer og er ofte avhengig av rullestol. Ved svært alvorlig grad er man
sengeliggende hele døgnet og pleietrengende, dvs. at man som regel har behov for hjelp til
personlig hygiene og matinntak, er meget ømfintlig for sanseinntrykk, og enkelte vil ikke
være i stand til å svelge mat og har derfor behov for sondeernæring.

I dom fra Frostating lagmannsrett av 08.04.16, LF-2015-174667, viser retten til tidsnær
dokumentasjon og legger til grunn at saksøker hadde mild grad av ME før fylte 26 år, jf.
Helsedirektoratets graderingstabell. Saksøker hadde fullført noe utdanning, men var ikke i
stand til å følge normal studieprogresjon. Hun hadde også gjennomført arbeidspraksis både
før og etter fylte 26 år. Retten kom til at sykdommen ikke rammet henne i så alvorlig grad før
fylte 26 år at hun "kan anses å ha vært betydelig invalidisert".

I dom fra Borgarting lagmannsrett av 07.01.16, LB-2015-073724, ble saksøkers sykdom ikke
ansett som så funksjonsnedsettende på skjæringstidspunktet at det var nok til å oppfylle
alvorlighetskravet. Det var tale om en mild/moderat ME i medisinske forstand, og det var
dokumentert en klar forverrelse av funksjonsevnen over tid. Saksøker klarte å gjennomføre
masterstudium, med noe tilrettelegging og ekstra tid, til tross for sykdommen. Periodene med
sengeliggenhet i årene før skjæringstidspunktet var ikke så lange, men saksøker var i stor grad
husbunden og avhengig av familiær assistanse i forbindelse med daglige gjøremål og studier.
Saksøker var plaget med søvnløshet, hadde konsentrasjonsvansker, var ofte trøtt, hadde
betydelige problemer med overvekt, tidvise depresjoner og infeksjoner før
skjæringstidspunktet. Retten kom likevel til at sykdommen ikke hadde rammet han med slikt
alvor at det ga ham krav på uføreytelse etter særreglene for unge uføre.

...

I sakens medisinske dokumenter er dine sykdomsplager som følge av ME beskrevet som
milde til moderate sett i forhold til Helsedirektoratets veileder. Heller ikke samlet sett kan vi
se at dine helseplager har medført en alvorlig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år. Selv om
plagene har utviklet seg tidlig i tyveårene og medført en varig nedsatt inntektsevne med minst
halvparten før fylte 26 år, synes du å ha fungert bedre enn det som er tilfelle ved en alvorlig
funksjonsnedsettende sykdomssituasjon. I denne sammenheng viser vi til ovennevnte
lagmannsrettsdommer og at det beskrevne funksjonsnivået, særlig i LB-2015-073724,
fremstår som sammenlignbart med foreliggende sak.
Nå har jeg ikke tilgang til hele dommen, så det er vanskelig å si noe om hvor lik situasjonen er, men for min del klarte jeg altså ikke å fullføre masterstudiet, men hoppet av etter 3. året (da jeg ble syk) og brukte 3 år på å ta noen studiepoeng slik at jeg fikk godkjent en bachelor. Det er ikke så lett å vite hva man skal gjøre i slike situasjoner, men i etterpåklokskapens lys var det nok en tabbe å ta et skikkelig krafttak og på et vis klare å skrote sammen noen stusselige studiepoeng (91, mot normert 210) i løpet av 3,5 år. Det var også som nevnt mye godvilje, pluss at mye av det rett og slett var repetisjon fra ting jeg hadde hatt på masterstudiet, da det var en god del høyere nivå på det, så mange av studiepoengene var bare å ta en eksamen, og i noen fag var det ikke en gang eksamen...

Hvor ille skal det egentlig være før de aksepterer "alvorlighetskravet"? Jeg gjorde ingen ting ved siden av heller, etter at jeg ble syk (jobbet før det), og jeg har i praksis ikke gjort noe etter det, siden jeg ble tatt ut av arbeidspraksis første dagen av veileder...

Slik det er nå, så føles det veldig som at jeg straffes for at jeg gjorde det jeg kunne for å bli en fungerende del av samfunnet, i stedet for å bare legge meg ned, som definitivt var det som fristet mest...

Jeg har forresten en advokat, og hun mener selvfølgelig at dette er hårreisende, men det er vel litt av jobben hennes...
Ettersom uføretrygd skal være en erstatning for bortfalt inntekt på grunn av uførhet, er unge uføre sikret en minstesats som er høyere enn for andre.
...

Det står jo at det skal være en erstatning for bortfalt inntekt på grunn av uførhet, og det er jo akkurat det jeg har...? At jeg har tatt noen eksamener gjør jo ingen verdens ting med inntekten min...?

badeand
Fast plass
Fast plass
Posts: 852
Joined: Mon Jan 02, 2012 16:25

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by badeand »

Hvor ille skal det egentlig være før de aksepterer "alvorlighetskravet"
Jeg er ikke jurist (eller noe annet :P), men moderat ME burde være innenfor alvorlighetskravet, så her vil jeg anbefale å ikke gi opp så lenge det ikke koster deg for mye med advokat.

Du burde egentlig ha en god sak med tanke på at de innrømmer helt i starten hvor syk du er:
I sakens medisinske dokumenter er dine sykdomsplager som følge av ME beskrevet som milde til moderate sett i forhold til Helsedirektoratets veileder.
Problemet er at de ikke har skjønt forskjellen på hvilken grad man har av sykdommen, og i hvilken grad man er syk. Har man en sykdom der de mildeste pasientene ligger i respirator og de alvorligst rammede dør tvert, oppfyller man fortsatt alvorlighetskravet om man er blant de mildeste, for å sette det på spissen. Du må få kommunisert dette tydelig.

I tillegg nevnes i lovverket:
Eksempler på sykdomstilstander som kan anses som alvorlige (listen er ikke uttømmende):
...
* Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil
* Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt
...

Det finnes forskning som sammenligner ME med andre sykdommer. Det kan være relevant å sitere, evt. med grafer. Jørgen Jelstad har skrevet om det: https://debortgjemte.com/2012/06/03/for ... forskning/

Hvis du tok et sånt skjema selv før 26, ville det selvsagt ha vært optimalt.
Om meg: syk, ikke ME-diagnose.
Mye friskere nå enn da jeg registrerte meg. :)

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by krikkert »

For at man skal falle inn under alvorlighetskravet må man ha en betydelig grad av invalidisering både i arbeidslivet og dagliglivet. Det at man kan fullføre studiepoeng vil derfor i praksis være et hinder for mange, fordi NAV forutsetter at man "fyller opp" dagliglivets aktiviteter før man går ut på arbeids- og studiemarkedet.

Jeg er usikker på om dommen i LB-2015-073724 er særlig sammenlignbar med din situasjon, se vedlegg.

Saksøker var født i 1976 (dvs. fylte 26 i 2002), ble syk i 1998 (ved ca. 22 år), og holdt på skjæringstidspunktet i 2002 med på en mastergrad (påbegynt i 2000) som han fullførte i 2006, ett år over normert tid, med . Han fikk uførepensjon i 2011, da han var 39 år. Saksøker hadde i tillegg betydelige andre problemer (overvekt, depresjon, og infeksjonssykdommer), men en nevropsykologisk undersøkelse fra 2000 konkluderte med at han hadde over middels intellektuell mestringsevne (altså ikke nødvendigvis noen funksjonsnedsettelse på det området).
Attachments
lbsiv-avgjorelse-lb-2015-73724.pdf
(136.62 KiB) Downloaded 66 times
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

krikkert wrote:For at man skal falle inn under alvorlighetskravet må man ha en betydelig grad av invalidisering både i arbeidslivet og dagliglivet. Det at man kan fullføre studiepoeng vil derfor i praksis være et hinder for mange, fordi NAV forutsetter at man "fyller opp" dagliglivets aktiviteter før man går ut på arbeids- og studiemarkedet.

Jeg er usikker på om dommen i LB-2015-073724 er særlig sammenlignbar med din situasjon, se vedlegg.

Saksøker var født i 1976 (dvs. fylte 26 i 2002), ble syk i 1998 (ved ca. 22 år), og holdt på skjæringstidspunktet i 2002 med på en mastergrad (påbegynt i 2000) som han fullførte i 2006, ett år over normert tid, med . Han fikk uførepensjon i 2011, da han var 39 år. Saksøker hadde i tillegg betydelige andre problemer (overvekt, depresjon, og infeksjonssykdommer), men en nevropsykologisk undersøkelse fra 2000 konkluderte med at han hadde over middels intellektuell mestringsevne (altså ikke nødvendigvis noen funksjonsnedsettelse på det området).
Takk for svar igjen...

Jeg må fortsatt innrømme at jeg ikke forstår helt hvordan de tenker og hva som eventuelt må til. De skriver at arbeidsevnen min "tydelig er nedsatt med over halvparten før 26 år" eller noe slikt, og jeg har under halv normert studieprogresjon i "skjæringstidspunktet", eller hva man skal kalle det, men ved hjelp av legeerklæringer og godvilje fra studieveileder og litt annet, så gikk det på et vis, og på dette tidspunktet gjorde jeg alt jeg kunne for å "komme tilbake" best mulig. Jeg skammet meg noe enormt over å prestere så dårlig som jeg gjorde.

Jeg tok også en nevropsykologisk undersøkelse etter at det ble gjort funn som gjorde at de mistenkte MS, og selv om jeg hadde godt over middels evner, så gjorde jeg det veldig dårlig på ett område; konsentrasjon og reaksjonstid. Vil denne rapporten kunne være positiv for vurderingen, eller er det negativt at jeg har fått beholde intelligensen? En senere MR var uten endringer, så jeg har nok ikke MS, men et eller annet er galt nevrologisk i alle fall...

Jeg har en advokat, og hun har skrevet en klage nå, men jeg føler egentlig ikke at det tilføres så mye opplysninger. Jeg skulle gjerne hatt litt mer å komme med, enn at det blir gjentatt og understreket det som har blitt sagt før, samt vist til andre avgjørelser (som jeg selvfølgelig ikke har tilgang til).

Fra den dommen som du ga meg:
Spørsmålet er om As funksjonsevne - som følge av denne sykdommen - fremsto som
tilstrekkelig og varig redusert på skjæringstidspunktet 11. oktober 2002.
Her er det noe som skurrer for min del, for jeg har jo allerede fått innvilget "ung ufør" for AAP for akkurat den perioden, altså har "noen" i systemet vurdert det som at sykdommen oppfylte kravene. Nå går de plutselig tilbake på det, men så vidt jeg har forstått, er det akkurat den samme vurderingen? Hvor viktig vil det være å fokusere på dette i en eventuell anke?

Den utdanningen som de nå bruker mot meg fullførte jeg etter at jeg hadde fått innvilget "ung ufør" for AAP, og det var lenge etter at jeg var 26. Det virker som om de bruker "skjæringstidspunkt" der det passer dem (til min ugunst) og "nå" når dét passer. "Fullføringen" var for øvrig bare å levere en øving, siden jeg med vilje valgte fag uten eksamen, og jeg hadde allerede godkjent det meste i akkurat det faget...

Har du noen råd til hvordan jeg kan gå frem her? Vil det f.eks. ha noen avgjørende betydning om man argumenterer hvorfor de tilfellene som de har plukket ut (f.eks. den dommen du delte) ikke er gode sammenligninger for min situasjon? Arbeidsevnevurdering? Det virker i grunn som om de bare hopper over slike ting, som jeg antok ville spille en rolle, og fokuserer på det lille som gikk bra...

Takk for hjelpen :)

krikkert
Groddfast
Groddfast
Posts: 1960
Joined: Tue Mar 09, 2010 17:18
Location: Kongsvinger, Hedmark
Contact:

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by krikkert »

Rent generelt sett vil jeg imidlertid ikke anbefale å gå bak ryggen på din advokat for å be andre om råd. Hvis du allerede har en advokat (og advokaten er dyktig, det er det ikke alle som er) så vil advokaten din vite hvordan man håndterer din sak best.

For min del mener jeg (og rådgir mine klienter på den måten) at man aldri kan få nok opplysninger om tiden før fylte 26 år. Hvis det ikke er nevnt før bør du nok fremheve hvor lite du måtte gjøre for disse studiepoengene. Jeg ville ikke lagt særlig mye vekt på at du allerede har "ung ufør"-fordelen i AAP. Det får ingen selvstendig betydning (enten fyller du vilkårene, og da spiller det ingen rolle om du tidligere også har hatt, ellers fyller du ikke vilkårene, og da spiller det heller ingen rolle at du feilaktig har fått før), men det bør selvsagt nevnes.
krikkert er jurist med spesialisering i trygderett og tidligere ansatt i NAV. Mine svar er ikke offisielle svar. Jeg tar ikke imot spørsmål per PM lenger.

ninecats
Husvarm
Husvarm
Posts: 113
Joined: Sat Jun 07, 2014 08:11

Re: Avslag på klage om UU, Krikkert?

Post by ninecats »

Takk for svar igjen...

Det er selvsagt ikke meningen å gå bak ryggen på advokat, men det skader aldri å høre hva andre kvalifiserte folk mener, og du har jo erfaring med å sitte og avslå slike saker :) Det er jo en gang slik at dette vil ha stor betydning for fremtiden min, og det er begrenset hvor mange "forsøk" man får på å få saken best mulig...

Det som i alle fall virker klart, etter å ha lest gjennom den dommen du delte enda en gang, er at det ikke virker særlig likt tilfelle. Advokaten min har referert til noen dommer i klagen, så jeg får spørre om å få disse tilsendt slik at jeg kan se om de passer bedre. Det er da dommer hvor de har dømt motsatt vei...

Post Reply