Vedr mine barn og skolesøknad i en annen kommune

Dette underforumet tar opp temaene utdanning, omskolering, jobb og arbeidstrening. Her kan man utveksle erfaringer. For faglige tips og råd om hvilke muligheter og rettigheter man har for tilrettelegging når man er syk finner du under NAV-forumet.

Moderators: Stjernøye, Suebird

Post Reply
crix
Er av og til innom
Er av og til innom
Posts: 9
Joined: Mon May 07, 2012 08:36

Vedr mine barn og skolesøknad i en annen kommune

Post by crix »

Hei,-
Noen som har vet noe om dette? Har den alvorligste graden av me, siden 2007.. Og sønnen min skal begynne på skole nå til høsten. Problemet er at kommunen vi bor i har sin skole 20 min unna, og vi bor et par meter fra grensa til den andre kommunen,- 3 mIn fra deres skole. Det tar så mye energi og kjøre så mye om morningen, og buss er uaktuelt da det er 70 sone her og ingen fortau:-( kommunen sa blankt nei på søknaden, og ga meg ingen klage alternativ. Vet ikke hva jeg skal gjøre. Er så redd at jeg ikke klarer all den kjøringen på morran. De andre barna mlne skal i barnehager før 9 på helt andre enden av der de vil sønnen min skal begynne. Så da blir det 2 timer kjøring om morgningen:-/ og henting:-(( orker ikke det

Lucii
Husvarm
Husvarm
Posts: 138
Joined: Tue Sep 04, 2012 10:39

Re: Vedr mine barn og skolesøknad i en annen kommune

Post by Lucii »

Jeg fant denne teksten hos Kunnskapsdepartementet:
"Etter gsl. § 3 nr. 5 første ledd kan en eller flere kommuner lage felles skolekretser. Videre heter det i § 3 nr. 5 annet ledd at «born frå ein kommune kan gå på skole i ein annan kommune når dette høver betre». Bestemmelsen er en videreføring av § 2 nr. 5 første ledd i den opphevede lov 10.04.1959 om folkeskolen.
Ordlyden i gsl. § 3 nr. 5 annet ledd kan både bety rett for elever til å gå på en skole i annen kommune og adgang for kommunen til å skrive barnet inn ved skole i en annen kommune. Selv om forarbeider ikke gir noe klart svar, må det imidlertid, ut fra sammenhengen og utformingen av § 3 nr. 5 i 1969, og ut fra folkeskoleloven § 2 nr. 5 antas at det ikke var meningen å innføre noen rett for den enkelte til å velge seg til en skole i en annen kommune, se Ot.prp. nr. 59 (1966-67) s. 41.
Dersom kommunen vedtar at det skal være skolekretser, følger det av § 13 nr. 1 første ledd annet punktum at barn som bor i kretsen, skal opptas ved kretsens skole. Kommunen har imidlertid adgang til i særlige tilfeller å føre elever midlertidig over til nabokretsen, gsl. § 3 nr. 4."

Det står også:
"Det er etter utvalgets oppfatning viktig å gi barna anledning til å skape eller fastholde holdepunkter i nærmiljøet. Et slikt holdepunkt er skolen. Det er derfor viktig at barna har rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø. I mange tilfeller vil dette også kunne bidra til å sikre barna en tryggere skolevei."

Alt er hentet fra denne siden: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok ... ?id=337089

Dersom du ikke får byttet til den nærmeste skolen, har vel barnet rett til skoleskyss? Mener den retten har en grense på 2 km fra dør til dør. Finnes det ingen etablert skyssordning (skolebuss), settes det gjerne inn egne drosjer for dette. Sjekk med kommunen, og lykke til!
ME-diagnose fra indremedisiner på Kongsvinger februar 2013

Post Reply